บทสรุปผู้บริหาร            

๑. หลักสูตร ชั้นนายสิบอาวุโสศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขหลักสูตร  ๑๒ - .

    ชกท.  ๗๑๐, ๗๑๑, ๗๑๖, ๗๑๗

๒. ทบ. อนุมัติล่าสุด เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๓ (ท้ายหนังสือ สกศ.ยศ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑.๙/๒๐๑๔

    ลง ๒๙ ก.ค. ๖๓)

๓. ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

                . เสมียนหรือเป็นผู้ช่วยของประจำแผนก/ประจำกอง ของหน่วยในงานสารบรรณ

                 ๒. เสมียนหรือเป็นผู้ช่วยของประจำแผนก/ประจำกอง ของหน่วยในงานธุรการกำลังพล

๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

       ๑. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณและงานธุรการกำลังพลตามความมุ่งหมาย

             ได้อย่างถูกต้อง

         ๒. เป็นผู้มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายได้อย่างถูกต้อง

           ๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง คุณลักษณะทหารดี มีความรอบรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ        

               แบบธรรมเนียมทหารได้

           ๔. เป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและมีความมุ่งมั่นในการ

               ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้

         ๕. เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                 ๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

. เป็นนายทหารประทวนเหล่าทหารสารบรรณ ชั้นยศไม่เกิน จ.ส.อ.

. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารสารบรรณหรือเทียบเท่า

๖. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๕๕ นาย

๗. ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์  ๓๒๐  ชั่วโมง (สอนผ่านสื่อ ๖ สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง และฝึกอบรม ณ

     รร.สบ.สบ.ทบ. ๖ สัปดาห์ ๒๐๐ ชั่วโมง)    

        ๗.๑ วิชาหลัก              จำนวน  ๒๐๕    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๖๔)

          ๗.๒ วิชารอง               จำนวน  ๕๘     ชั่วโมง   (ร้อยละ ๑๘)

          ๗.๓ วิชาประกอบ         จำนวน  ๒๖     ชั่วโมง   (ร้อยละ ๘)

          ๗.๔ ปฏิบัติ (เน้นวิชาหลัก)

          ๗.๕ เบ็ดเตล็ด              จำนวน  ๓๑     ชั่วโมง   (ร้อยละ ๑๐) 

๘. หนังสือนอกเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร