บทสรุปผู้บริหาร

๑. หลักสูตร ชั้นนายร้อยศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขหลักสูตร  ๑๒ - - .

    ชกท.  ๒๑๑๐, ๒๑๒๐, ๒๒๑๐, ๒๒๖๐

๒. ทบ. อนุมัติล่าสุด เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๓ (ท้ายหนังสือ สกศ.ยศ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑.๙/๑๕๕๑

    ลง ๘ มิ.ย. ๖๓)

๓. ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

              . ประจำแผนก/ประจำกอง ในงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณ

         ๒. ประจำแผนก/หัวหน้ากอง ในงานธุรการกำลังพลได้อย่างถูกต้อง

๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

       ๑. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณและงานธุรการกำลังพลได้อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย

         ๒. มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามความมุ่งหมาย

           ๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง คุณลักษณะทหารดี มีความรอบรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ              

                แบบธรรมเนียมทหารได้

           ๔. เป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและมีความมุ่งมั่นใน                 

                การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้

         ๕. เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    เป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารสารบรรณ หรือเหล่าอื่น ชั้นยศ ไม่เกิน ร.ท. ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเหล่าได้

๖. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖๐ นาย

๗. ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์  ๓๒๐  ชั่วโมง (สอนผ่านสื่อ ๖ สัปดาห์ ๑๑๙ ชั่วโมง และฝึกอบรม ณ

    รร.สบ.สบ.ทบ. ๖ สัปดาห์ ๒๐๑ ชั่วโมง)   

         ๗.๑ วิชาหลัก              จำนวน  ๒๐๕    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๖๔)

          ๗.๒ วิชารอง               จำนวน    ๕๔    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๑๗)

          ๗.๓ วิชาประกอบ         จำนวน   ๓๐    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๙)

          ๗.๔ ปฏิบัติ

          ๗.๕ เบ็ดเตล็ด              จำนวน    ๓๑    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๑๐)

 

๘. หนังสือนอกเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร