บทสรุปผู้บริหาร

๑. หลักสูตร ชั้นนายพันศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขหลักสูตร  ๑๒ - - .

    ชกท.  ๒๑๑๐, ๒๑๒๐, ๒๒๑๐, ๒๒๖๐

๒. ทบ. อนุมัติล่าสุด เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๓ (ท้ายหนังสือ สกศ.ยศ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑.๙/๒๐๓๘

   ลง ๒๙ ก.ค. ๖๓)

๓. ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

              . หัวหน้าแผนก/หัวหน้ากอง ในงานสารบรรณ

         ๒. หัวหน้าแผนก/หัวหน้ากอง ในงานธุรการกำลังพล

๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

       ๑. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณและงานธุรการกำลังพลได้อย่างถูกต้อง

             ตามความมุ่งหมาย

         ๒. มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามความมุ่งหมาย

           ๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง คุณลักษณะทหารดี มีความรอบรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ

               แบบธรรมเนียมทหารได้

           ๔. เป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาและมีความมุ่งมั่นใน                 

               การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้

         ๕. เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

. เป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารสารบรรณ ชั้นยศ ไม่เกิน ร.อ. 

. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยหรือเทียบเท่าหรือได้รับการยกเว้น

๖. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖๐ นาย

๗. ระยะเวลา ๑๕ สัปดาห์  ๔๐๐  ชั่วโมง (สอนผ่านสื่อ ๖ สัปดาห์ ๑๓๑ ชั่วโมง และฝึกอบรม

     ที่ รร.สบ.สบ.ทบ. ๙ สัปดาห์  ๒๖๙  ชั่วโมง)

        ๗.๑ วิชาหลัก              จำนวน  ๒๓๐    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๕๗)

          ๗.๒ วิชารอง               จำนวน    ๗๔    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๑๘)

          ๗.๓ วิชาประกอบ         จำนวน   ๓๐    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๘)

          ๗.๔ ปฏิบัติ(เน้นวิชาหลัก)

          ๗.๕ เบ็ดเตล็ด              จำนวน    ๓๑    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๘)

          ๗.๕ ทัศนศึกษาและดูงาน จำนวน    ๓๕    ชั่วโมง   (ร้อยละ ๙)

 

๘. หนังสือนอกเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร