ตรวจเยี่ยมหน่วย รร.หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ ยศ.ทบ.

รอง จก.ยก.ทบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย รร.หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๔, ๐๙๐๐ โดยมี รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. และคณะ ครู อาจารย์ให้การต้อนรับ นั้น เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ