จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร ระหว่างหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๖๙ และหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๒๖ ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๐ ณ สนามหน้า บก.รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน