การทำโครงการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดให้มีการทำโครงการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ โดยเป็นการให้กำลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ริเริ่มจากการทำความสะอาดสำนักงานในความรับผิดชอบของตนเอง รวมไปถึงการร่วมมือกันทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง สำหรับเป้าหมายในการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วย และมีความตื่นตัวต่อการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย อันเป็นการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ