การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รร.สบ.สบ.ทบ. ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๗, ๙ และ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๓ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒  บก.รร.สบ.สบ.ทบ. โดยเรียนเชิญ ดร. ศรัณย์   ศรลัมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญวิทยา) เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การขอใบประกอบวิชาชีพครู” และ “การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ” เป้าหมายของการอบรมฯ เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการถ่ายเทความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน