การอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑ รร.สบ.สบ.ทบ. จัดให้มีการอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ บก.รร.สบ.สบ.ทบ. โดยจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลโปรแกรมการบริหารงานประกันฯ จาก กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. ในการนำมาใช้ประกอบการฝึกอบรม