การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๑ รร.สบ.สบ.ทบ. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๔ โดยมี พ.อ. นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นประธาน ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของ รร.สบ.สบ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยใช้คู่มือแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ