อบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน

อบรมสมรรถนะกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑, ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องเรียน ๔