กีฬาสัมพันธ์ 3 หลักสูตร

จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์  สร้างเสริมสุขภาพพลานามัย รวมถึงความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรของ บก.ทท. ทั้ง ๓ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐, ๐๘๐๐ โดยได้รับความกรุณาจาก จก.สบ.ทบ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย