แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 ประชุมสภาการศึกษา2566 07 ธันวาคม 2565 166
2 พิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 76 27 เมษายน 2564 1252
3 ประชุมวิทยากรบรรยายพิเศษ สบ.ทบ. 27 เมษายน 2564 943
4 กีฬาสี สบ.ทบ. ประจำปี 66 27 เมษายน 2564 1596
5 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร 26 มีนาคม 2561 1132
6 การทำโครงการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561 939
7 การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 26 มีนาคม 2561 1035
8 การอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 26 มีนาคม 2561 1139
9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561 1236
10 อบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 26 มีนาคม 2561 1549

หมวดหมู่รอง