คู่มือประกันคุณภาพฯ

         ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดสาระที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีสาระสำคัญที่กำหนดให้สถาบัน  การศึกษาทุกแห่งได้มีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน   ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ดังนั้น  กองทัพบกจึงได้ออกคำสั่ง  กองทัพบก ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาในกองทัพ อันได้แก่ โรงเรียนเหล่า และโรงเรียนสายวิทยาการจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

โรงเรียนทหารสารบรรณ  กรมสารบรรณทหารบก ได้เริ่มดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดสาระที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยส่งเสริมให้ อาจารย์ และข้าราชการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ก่อนที่จะรวบรวมพิจารณาวิเคราะห์ และสังเคราะห์  เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารคู่มือให้ อาจารย์  ตลอดจนข้าราชการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานโดยทราบและสามารถปฏิบัติเข้าถึงรายละเอียดของการทำงานแต่ละหน้าที่  และงานที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ในวงรอบการทำงานของโรงเรียนทหารสารบรรณ  กรมสารบรรณทหารบก  (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน) โดยมีเป้าหมายมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิภาพ ร่วมกันรักษาพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อส่งผลให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน  ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก และผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เล่มนี้ ครอบคลุมรายละเอียด คำถาม และข้อสงสัยซึ่งเคยพบเห็นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ การเป็นอาจารย์ผู้สอน และข้าราชการทุกหน่วยงานใน โรงเรียนทหาร สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กันมา รวมทั้งได้รับแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพทางการศึกษาจาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งได้กรุณาเปิดโอกาสให้อาจารย์ และข้าราชการของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ไปศึกษาดูงานที่สถาบันการศึกษาดังกล่าว   แล้วนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ  กรมสารบรรณทหารบก   

โรงเรียนทหารสารบรรณ  กรมสารบรรณทหารบก  สนับสนุนให้อาจารย์ และข้าราชการในสังกัด โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก  ใช้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา เล่มนี้ร่วมกับรายงานการศึกษาตนเองของหน่วยงาน ที่บุคลากรผู้นั้นสังกัดอยู่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มวงรอบการทำงานโดยดำเนินการ ดังนี้:-

  • ร่วมกันวางแผนและทบทวนว่าจะปฏิบัติงาน  และจะปรับการเขียนส่วนรายงานผลงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อย่างไร จึงจะบรรลุตามลักษณะและวิธีการทำงานที่พึงประสงค์  ในวงรอบการทำงาน ที่แสดงไว้ในดัชนีบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การตัดสิน
  • การปฏิบัติงาน และการเขียนส่วนรายงานผลการทำงานใน SAR ตามข้อ ๑ จะทำให้เกิดหลักฐาน/เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ มากมาย และนำเอกสารเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาหาจุดแข็ง และจุดอ่อน  ในการทำงานรวมทั้งสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการทำงานและผลงานที่เกิดขึ้น ได้ตรงตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การตัดสิน  มีความน่าเชื่อถือ  

โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้เตรียมการที่จะรวบรวมผลการปฏิบัติงาน  และผลการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์  ข้าราชการ  และผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษาทั้งภายในกองทัพและภายนอกกองทัพ  เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ประกอบในการปรับปรุง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง ที่จะใช้สำหรับวงรอบการปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่ถัดไป  เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะทหารที่ดี เป็นบุคลากรของกองทัพที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพและประเทศชาติสืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ และข้าราชการ ได้มีการพัฒนาวินัย มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ถูกต้องตาม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน และนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เพื่อให้โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก กองทัพบก และประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ดาวน์โหลดคู่มือประกันคุณภาพ