คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  มีสาระสำคัญที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้มีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ดังนั้น  กองทัพบกจึงได้ออกคำสั่งกองทัพบก  ที่  ๓๕/๒๕๕๔  ลง ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาในกองทัพ  อันได้แก่  โรงเรียนเหล่า  และโรงเรียนสายวิทยาการจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา  ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

          โรงเรียนทหารสารบรรณ  กรมสารบรรณทหารบก  ได้เริ่มดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องข้างต้น  โดยส่งเสริมให้  อาจารย์  และข้าราชการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   ข้อเสนอแนะ และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน  ก่อนที่จะรวบรวมพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์  เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเอกสารคู่มือให้อาจารย์  ตลอดจนข้าราชการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานโดยทราบ และสามารถปฏิบัติเข้าถึงรายละเอียดของการทำงานแต่ละหน้าที่  และงานที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน    ในวงรอบการทำงานของโรงเรียนทหารสารบรรณ  กรมสารบรรณ-ทหารบก  ( ๑  ตุลาคม – ๓๐  กันยายน )  โดยมีเป้าหมายมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ดีมีประสิทธิภาพ ร่วมกันรักษาพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ   มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อส่งผลให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นมาตรฐาน   และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน  ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก และผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

          คู่มือการประเมินคุณภาพภายในเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการประเมิน และติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  โดยคณะกรรมการของโรงเรียนทหารสารบรรณฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้ง   ซึ่งในคู่มือจะอธิบายถึงนโยบาย  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ในส่วนวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ  นั้น  จะครอบคลุมรายละเอียดในด้านการควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพภายใน  ตั้งแต่เริ่มต้น  จนสิ้นสุดกระบวนการการประเมินคุณภาพภายใน

          หวังว่าคู่มือประเมินคุณภาพภายในฯ เล่มนี้ จะตอบข้อสงสัยซึ่งเคยพบเห็นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ปกติ  การเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  และครู/อาจารย์   ในส่วนของข้าราชการ  ครู / อาจารย์ ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ  หรือมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสามารถใช้คู่มือเล่มนี้  ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาได้       เพื่อใช้ความรู้ที่ได้จากคู่มือเล่มนี้   ปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาที่วางไว้

ดาวน์โหลดคู่มือประเมินคุณภาพภายใน