อัตลักษณ์

     เอกลักษณ์

              “เป็นแหล่งความรู้วิทยาการสายงานสารบรรณและธุรการกำลังพล ของกองทัพบก”

 

     อัตลักษณ์

              “มีความรู้ มีวินัย ใส่ใจบริการด้านสิทธิกำลังพล”