วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณ และงานด้านธุรการกำลังพลสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศและมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้งเป็นราชการที่ดี
๔.เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุคสมัยและความทันสมัย