วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณ และงานด้านธุรการกำลังพล สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้งเป็นราชการที่ดี
๔. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุคสมัยและความทันสมัย