พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เฉพาะหน้าที่ ตาม ทบ. และหน่วยเหนือกำหนด
๒. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นำไประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต
๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. เสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความเป็น ผู้นำและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร