ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา  
เพียบพร้อมด้วยปัญญา   ศรัทธาคุณธรรม  เป็นผู้นำการพัฒนา


วิสัยทัศน์  
เป็นเลิศด้านวิชาการสายงานสารบรรณและธุรการกำลังพล
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ภายในปี ๒๕๖๕