คณะกรรมการประกันฯ

          เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมตามความมุ่งหมายนโยบายการศึกษาของกองทัพบก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ดังนี้

ดาวน์โหลดคำสั่ง