การจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) รร.สบ.สบ.

จากพันธกิจของ โรงเรียนทหารสารบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยยึดถือตามแนวนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัยที่มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการศึกษาของกองทัพบก มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ลดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณในการเปิดการศึกษา และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกองทัพบก 

โรงเรียนทหารสารบรรณ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยบรรจุไว้ในแผนแม่บทพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทหารสารบรรณ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในกลยุทธ์ที่ ๘ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานและโครงการจัดทำหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารสารบรรณ (ออนไลน์) ปีละ ๑ หลักสูตร หลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารสารบรรณ เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน  ซึ่งมีความสำคัญทำให้กำลังพลมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้น หรือพื้นฐานของเหล่าทหารสารบรรณ ซึ่งหลักสูตรนี้มีความต้องการให้เปิดการศึกษาเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเปิดการศึกษาได้ทุกปี 

ที่ผ่านมา โรงเรียนทหารสารบรรณได้เปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารสารบรรณ (ออนไลน์) มาแล้วจำนวน ๕ รุ่นตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการเรียนการสอนนั้นเป็นแบบผสมผสาน (Blended/Hybrid) คือมีการเรียนการสอนและการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพบปะระหว่างผู้เรียนและผู้สอนออนไลน์ และทดสอบประมวลความรู้ที่โรงเรียนทหารสารบรรณ 

จึงทำให้เปิดได้ประมาณ ๓–๔ ปี ต่อ ๑ หลักสูตร ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วย และเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงานด้านระเบียบแบบธรรมเนียม และงานด้านธุรการกำลังพลของหน่วยขาดประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อสิทธิกำลังพลของหน่วยโดยตรง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารสารบรรณ (ออนไลน์) โดยมีดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบปกติให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle มาช่วยในการสร้างห้องเรียนออนไลน์

สำหรับคุณสมบัติของกำลังพลที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารสารบรรณ (ออนไลน์) นั้นมีคุณสมบัติที่จำเป็นนอกเหนือจากหลักสูตรปกติสรุปคือ เป็นนายทหารประทวนเหล่าทหารสารบรรณ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ มีวินัย สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้วันละไม่น้อยกว่า ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง  มีอุปกร์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

สำหรับแผนการพัฒนาในอนาคต จะมีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถรองรับการทำงานบน สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ และแบบไอโอเอสอีกด้วย