เนื้อหา

พิธีรับส่ง-หน้าที่ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 607/2563 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน โดยมีพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ท่านใหม่และท่านเก่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63, 0900 ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ.