เนื้อหา

รับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 61

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จาก ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐