เนื้อหา

ตรวจสุขภาพประจำปี 62

จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรับการตรวจร่างกายประจำปี  ๒๕๖๒ ของกำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. โดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลจาก สวพท. และมีกำลังพลจากหน่วยใกล้เคียงในพื้นที่ ยศ.ทบ. ประกอบด้วย รร.กร.กร.ทบ., รร.กบ.ทบ. และ รร.กง.กง.ทบ. เข้าร่วมรับการตรวจฯ  เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๒, ๐๘๐๐ ณ ห้องพิธี รร.สบ.สบ.ทบ. ขณะนี้ สวพท. ได้แจ้งผลการตรวจให้กำลังพลทราบเป็นรายบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว