เนื้อหา

ชุดวิชาปฐมนิเทศ

playcom

กลุ่มวิชาปฐมนิเทศและการทดสอบ

เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา 3 หลักสูตร

 

 

คำชี้แจง

 ให้นักเรียน download เอกสารประกอบการเรียนตามหลักสูตรของตนเอง 

 

หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 73

ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 71

 

ชั้นนายสิบอาวุโส รุ่นที่ 40