เนื้อหา

การเข้าเรียน E-learning

 

1. ระเบียบงานสารบรรณ 

- ชนิดและรูปแบบหนังสือ

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

- ภาษาเพื่อการสื่อสาร

- การรับ-ส่ง เก็บยืม ทำลาย

2. ธุรการกำลังพล 

- การจัดหารและพัฒนากำลังพล

- เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

พระราชบัญญติ บำเหน็จ บำนาญข้ารากชาร พ.ศ. 2494

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. ระเบียบแบบธรรมเนียม 

- การสั่งการ (การสั่งการและประชาสัมพันธ์)

- การสั่งการ (คำย่อ)

- การสั่งการ (คำนำนาม)

     - การรายงาน (การรายงาน)

- การรายงาน (การเข้าสมาคม)

- การรายงาน (การลา)

- การแต่งกาย (เครื่องแบบทหาร)

- การแต่งกาย (การเคารพ)

- ประวัติราชการ (บัตรประจำตัว)

- ประวัติราชการ (ประวัติราชการ)

- ประวัติราชการ (การประเมินค่า)

- พิธี (พิธีการ,ธง)