โครงการระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการและเหตุผล

ระบบการกรอกประวัตินักเรียนระบบเก่าต้องแจกแบบกรอกประวัติให้นักเรียน กรอกข้อมูลลงใบประวัติซึ่งทำให้สิ้นเปลืองกระดาษ เสียเวลาในการแจกจ่ายและเก็บคืน การรวบรวมประวัติครบก็ใช้เวลาหลายวันและการสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา ก็ใช้เวลานาน จึงได้มีการนำระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ทำให้ประหยัดกระดาษในการทำประวัติ ประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ทำรายงานสรุปและผู้บังคับบัญชาได้ทราบในเวลาไม่นาน

ระบบการลา เมื่อก่อนต้องมีการกรอกข้อมูลใบลาและนำเรียนอนุมัติ ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษและเสียเวลาของเจ้าหน้าที่ต้องมาทำรายงานสรุปว่าผู้เรียนแต่ละคนลาไปแล้วเป็นเวลาเท่าไร เมื่อมีระบบการลาเข้ามาทำให้ผู้เรียนสามารถลาได้ แค่มี อินเตอร์เน็ตและรู้ได้ว่าตัวเองลาไปกี่ ช.ม. แล้ว ผู้บริหารก็จะเห็นว่าแต่ละวันมีใครลาบ้าง และระบบก็สามารถสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ว่าแต่ละหลักสูตรผู้เรียนลาไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

ระบบการแจ้งขาดสอบ เมื่อก่อนหลังจากสอบเสร็จผู้เรียนจะรู้ว่าตัวเองขาดสอบวิชาไหนก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้สอบ ต้องรอประกอบรายชื่อขาดสอบวิชาอะไร และระบบก็ทำการยื่นคำร้องให้อัตโนมัติและระบบก็สรุปได้ว่าแต่ละคนขาดสอบไปแล้วกี่วิชา

วัตถุประสงค์

  • ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
  • ช่วยลดเวลาในการดำเนินการและขั้นตอนการสรุปรายงานของเจ้าหน้าที่
  • ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลในการบริหารงานและตัดสินใจอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลดโครงการระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา