โครงการระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล

ตามแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาใน ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๗ เรื่องแบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยได้จัดทำแผน/โครงการเพื่อรองรับกลยุทธ์ดังกล่าวโดยมีการจัดทำโครงการกล้องวงจรปิดสำหรับประเมินผลในห้องเรียนเพื่อให้ผู้บังคับ บัญชามีข้อมูลของ ครูอาจารย์ นักเรียน ในระหว่างดำเนินการเรียนการสอน สามารถใช้ในการพัฒนาซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกำลังพลต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

 

ดาวน์โหลดโครงการระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการเรียนการสอน