โครงการระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ

หลักการและเหตุผล

การวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน รร.เหล่าสายวิทยาการนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งข้อสอบถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้กระบวนการสอนของ ครู/อาจารย์ เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้ว

รร.สบ.สบ.ทบ. ได้มีการเปิดหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางรับราชการ จำนวน ๙–๑๐ หลักสูตรในแต่ละปีงบประมาณ และเนื่องจากมีการเปิดหลักสูตรในเวลาใกล้เคียงกัน ๓-๔ หลักสูตร ทำให้การจัดทำข้อสอบนั้นมีปริมาณมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วในการจัดทำให้ทันต่อการเรียนการสอน ดังนั้น รร.สบ.สบ.ทบ. จึงได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำและเก็บข้อสอบเรียกว่า “ระบบคลังข้อสอบอัจริยะ” เพื่อให้การจัดทำข้อสอบเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการออกข้อสอบเป็นไปอย่างหลากหลายไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรที่ปิดการศึกษาไปแล้ว เพราะมีการเก็บข้อสอบไว้ในระบบคลังข้อสอบ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถพัฒนาและปรับปรุงข้อสอบได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำข้อสอบให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
  • เพื่อให้การเก็บรักษาข้อสอบในระบบคลังข้อสอบฯ เป็นไปอย่างปลอดภัยมากกว่าการเก็บรักษาข้อสอบที่เป็นเอกสารเพียงอย่างเดียว
  • เพื่อเก็บสื่อการสอนที่เป็นรูปแบบ multimidea ไว้ในระบบคลังข้อสอบฯ ได้
  • ให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อสอบและสื่อการสอนจากระบบคลังข้อสอบ พร้อมทั้งสามารถวัดประสิทธิภาพ ครู/อาจารย์ ที่สอนได้
  • เพื่อให้มีความหลากหลายในการออกแบบข้อสอบด้วยคุณสมบัติของระบบคลังข้อสอบฯ

 

ดาวน์โหลดโครงการระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ