โครงการเขียนบทความทางวิชาการ

หลักการและเหตุผล

รร.สบ.สบ.ทบ.เป็นแหล่งการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร เหล่าสารบรรณ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ ด้านงานสารบรรณซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของกำลังพล เป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจซึ่ง รร.สบ.สบ.ทบ.ได้ตระหนักในความรับผิดชอบตามหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ตามปรัชญา รร.สบ.สบ.ทบ.และนโยบายของผู้บังคับบัญชา

ดังนั้นการจัดทำโครงการเขียนบทความทางวิชาการ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการ โดยมาจากการสะสม ประสบการณ์ ความรู้ ของ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านงานสารบรรณ นอกจาก นทน. นสน. หรือ ผู้เข้ารับการศึกษาใน รร.สบ.สบ.ทบ.แล้ว ผู้ที่มีความสนใจในด้านงานสารบรรณที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาใน รร.สบ.สบ.ทบ.สามารถติดตาม หรือศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งการเขียนบทความทางวิชาการมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สนใจงานสารบรรณ อีกทั้งเป็นการริเริ่มยกระดับ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของ รร.สบ.สบ.ทบ.นอกจากมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการเรียนการสอน ด้านงานสารบรรณ แล้ว ยังสามารถผลิตผลงานวิชาการ ดังเช่น ครู/ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของพลเรือน ซึ่งมีการผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้ ผู้สนใจได้ติดตาม และเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มวิทยะฐานะ ในลักษณะเดียวกันในอนาคต และเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ในกลยุทธ์ที่ ๑ เครือข่ายทางวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๘ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ นโยบายด้านครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา สมตามความมุ่งหมายนโยบายการศึกษาของ ทบ. ที่กำหนดไว้ทุกประการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นทน. นสน. และกำลังพล ทบ. สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องงานสารบรรณ ได้ทุกเวลาและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านธุรการกำลังพลของกองทัพบกในภาพรวมอีกด้วย
  • เปิดโอกาสให้ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ได้เพิ่มช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ในการเรียนการสอน
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานสารบรรณ ของครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์
  • เพื่อพัฒนาให้ ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านการเสนอผลงานทางวิชาการ

ดาวน์โหลดโครงการเขียนบทความทางวิชาการ