โครงการจัดการความรู้

หลักการและเหตุผล

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้องค์กรต้องพัฒนาและปรับตัวเพื่อความก้าวหน้าและความอยู่รอด การจัดการความรู้ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพราะหัวใจสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในหมวดที่ ๓ มาตราที่ ๑๑ ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๔ การจัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญที่องค์กรต้องดำเนินการให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วทั้งองค์กร  และที่สำคัญที่สุดสอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทบ. ด้านกำลังพล ข้อ ๓ ให้หน่วยดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยตามแผนการจัดการความรู้ของ กพ.ทบ.

รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกศึกษาและอบรมกำลังพลเหล่าทหารสารบรรณและเหล่าทหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบ โดยมีวิชาระเบียบงานสารบรรณเป็นวิชาหลักของหน่วย ซึ่งมีขอบเขตการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือราชการ โดยเป็นวิชาหลักที่ต้องสอนให้กับนักเรียนและเป็นต้นแบบของการเขียนหนังสือให้กับหน่วยต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อให้ครู - อาจารย์ ได้รู้เทคนิคเพื่อสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ อีกทั้งจะเป็นคู่มือเทคนิคสอนวิชาระเบียบงานสารบรรณ สำหรับให้ครู - อาจารย์รุ่นใหม่ได้ใช้เรียนรู้และศึกษาการสอนของครู - อาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสอนวิชาระเบียบงานสารบรรณ” ขึ้น

วัตถุประสงค์  

  • เพื่อให้ครู - อาจารย์ ของ รร.สบ.สบ.ทบ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ตามแนวทางของ ทบ. และดำเนินการจัดการความรู้ได้
  •  เพื่อให้ครู - อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาระเบียบงานสารบรรณ
  •  เพื่อให้ รร.สบ.สบ.ทบ. มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการจัดการความรู้ในวิชาอื่น ๆ ต่อไป

 

ดาวน์โหลดโครงการจัดการความรู้