โครงการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นออนไลน์

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน ซึ่งมีความสำคัญพื้นฐานที่จะให้ความรู้เบื้องต้น หรือพื้นฐานของเหล่าทหารสารบรรณที่นายทหารประทวนนั้นสังกัดอยู่มีความต้องการให้เปิดหลักสูตรการศึกษาเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเปิดการศึกษาได้ทุกปี สามารถเปิดการศึกษาได้ประมาณ ๓ – ๔ ปี ต่อ ๑ หลักสูตร ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วย และเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงานด้านระเบียบแบบธรรมเนียม และงานด้านธุรการกำลังพลของหน่วยขาดประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อสิทธิกำลังพลของหน่วยโดยตรง

ดังนั้นการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นออนไลน์ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรอีเลิร์นนิง และเปิดทำการสอนทางออนไลน์ โดยออกแบบและจัดทำคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงให้ครบตามรายวิชา แล้วนำไปจัดห้องเรียนอีเลิร์นนิงด้วยระบบจัดการเรียนการสอน Moodle และขออนุมัติเปิดการศึกษาทางไกล ให้ทุกหน่วยในกองทัพบกสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามความต้องการ รร.สบ.สบ.ทบ. จึงได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยบรรจุไว้ในแผนแม่บทพัฒนาการศึกษา  รร.สบ.สบ.ทบ. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในกลยุทธ์ที่ ๘ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานการจัดทำหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) โดยมีโครงการเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) อย่างน้อยปีละ ๑ หลักสูตร

เพื่อให้การเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์)  เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ นโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัย เนื่องมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  จึงได้จัดทำแผนงานการจัดทำหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติ อันจะทำให้การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมตามความมุ่งหมายนโยบายการศึกษาของ ทบ. ที่กำหนดไว้ทุกประการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นายทหารประทวนที่ได้รับการบรรจุใหม่ของหน่วย สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยได้อย่างต่อเนื่องไม่เสียภารกิจงานประจำ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านธุรการกำลังพลของกองทัพบกในภาพรวมอีกด้วย
  • ลดปัญหาความคับคั่งในความต้องการเข้ารับการศึกษา เนื่องจากความขาดแคลนด้านงบประมาณ
  • ลดช่องว่างในการปฏิบัติงานของหน่วยกับกรมสารบรรณทหารบก โดยใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้ และประสานงานกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
  • เพื่อเป็นการทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงของโรงเรียน ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

ดาวน์โหลดโครงการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นออนไลน์