โครงการบริการแก่สังคม

หลักการและเหตุผล

        ตามแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ. 2555 - 2559 กรอบแนวความคิด ด้านการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามแนวทางแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ คุณวุฒิการศึกษา เพื่อสามารถให้ความรู้กับผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่ รร.สบ.สบ.ทบ. รับผิดชอบ และกรอบแนวความคิดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรับข่าวสารได้หลายช่องทาง นอกจากนั้น รร.สบ.สบ.ทบ. ยังได้ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  สนับสนุนให้ ครู อาจารย์ ไปบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งวิชาความรู้ในการบรรยาย เป็นวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รร.สบ.สบ.ทบ. เช่น ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร และสิทธิกำลังพล เป็นต้น เป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการสอน อันก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรในหน่วยงาน ที่สามารถเผยแพร่ให้กับกำลังพลหน่วยอื่นๆ ใน ทบ. ให้มีความรู้ในสายงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบริการให้แก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

  • พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการบริการวิชาการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำประสบการณ์มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใน รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ดียิ่งขึ้น

 

ดาวน์โหลดโครงการบริการแก่สังคม