โครงการพัฒนาผู้เรียน

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ มีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และในกระบวนการเรียนรู้  ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รู้จักพึ่งตนเอง  ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง

          รร.สบ.สบ.ทบ.มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความเสียสละ  อดทนกล้าหาญ  และมีความรู้คู่คุณธรรม  พร้อมทั้งพัฒนาให้ยึดมั่นอยู่ในจรรยาบรรณ  และแบบธรรมเนียมทหาร  จึงได้จัดทำแผนงานพัฒนาผู้เรียน  โดยมีโครงการรองรับ  ๔  โครงการ  เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตน  และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แผนงานการพัฒนา

  • โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำหน่วยทหาร
  • โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
  • โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 

ดาวน์โหลดโครงการพัฒนาผู้เรียน