โครงการพัฒนาครูอาจารย์

        การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครู อาจารย์ เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การศึกษามีประประสิทธิภาพ และมาตรฐาน จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนา ครู อาจารย์ให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถให้ความรู้กับผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพัฒนา ครู อาจารย์ ให้มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และการใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาต่างๆ ในชั้นเรียนได้อย่างมีเหตุผล มีระบบ รวมทั้งพัฒนาจรรยาบรรณ ครู เพื่อให้ครู อาจารย์ ใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม

ดาวน์โหลดโครงการพัฒนาครูอาจาร์