โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องอนุรักษ์  และหวงแหนสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างและถ่ายทอดสืบต่อกันมา   ศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงภูมิปัญญาและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี  และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  กำหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย   และความรู้อันเป็นสากล  โดยจัดการเรียนการสอนผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

        รร.สบ.สบ.ทบ. ตระหนักถึงความสำคัญ  และเชื่อมั่นว่าบุคลากรของ  รร.สบ.สบ.ทบ.มีขีดความสามารถในการเสริมสร้าง  และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมีโครงการรองรับ   ๑   โครงการ   เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู   และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป

โครงการ  ประกอบด้วย  ๔  โครงการ

  • โครงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับผู้เรียน
  • โครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร
  • โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ  และความถูกต้องในขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
  • โครงการส่งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ดาวน์โหลดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม