โครงการวัดและการประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ด้านการจัดการเรียนการสอน กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ จึงควรให้อยู่ในสภาพจริงให้มากที่สุด เมื่อการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับสภาพจริงแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแนว ทางการวัดผลและประเมินผู้เรียนด้วย  การประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรประเมินให้เป็นไปตามสภาพจริง  ซึ่งหลักการของการประเมินดังกล่าวนั้น  ถือว่าเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างผสมผสานกัน กล่าวคือ เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนก็จะได้แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประเมินตามสภาพจริงได้ในทันที ด้วยเหตุดังกล่าวการประเมินจากการปฏิบัติจริงจึงมีความสำคัญมาก 

กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การวัดและการประเมินผลการศึกษาแนวใหม่” เพื่อให้ ครู – อาจารย์ ได้เข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถนำไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์   

  • เพื่อให้ ครู – อาจารย์ ได้มีความรู้และเข้าใจหลักการของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่
  • เพื่อให้ ครู – อาจารย์ ได้ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนและกำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. 

ดาวน์โหลดโครงการวัดและการประเมินผลการศึกษาแนวใหม่