การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

กองบัญชาการ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนทหารสารบรรณ  และนโยบายที่ได้รับมอบ

 

แผนกธุรการและกำลังพล   มีหน้าที่  
 • ดำเนินงานทางธุรการทั้งปวง รวมทั้งงานกำลังพล งานสารบรรณ  การสวัสดิการ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกเตรียมการ  มีหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการศึกษา   และหลักสูตรการศึกษากำหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การฝึกศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการศึกษา
 • กำหนดตารางวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานกับกองการศึกษาในเรื่อง ครู อาจารย์ที่จะทำการสอนหรือบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ และดำเนินการจ่ายค่าสอนสำหรับ ครู อาจารย์  ตามสิทธิ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษา เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  ที่ต้องใช้ในการฝึกศึกษา ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • ดำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการ  เปิด-ปิด  การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกสนับสนุนการศึกษา  มีหน้าที่
 • สนับสนุนในเรื่องตำรา แผนบทเรียน เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
 • ดำเนินการพิมพ์ตำรา  แผนบทเรียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา  ตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • เก็บรักษา  และแจกจ่ายพัสดุ  เครื่องใช้  และสิ่งอุปกรณ์ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • ให้การสนับสนุนโรงเรียนทหารสารบรรณ  เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง และการบริการอื่น ๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
แผนกประเมินผลและสถิติ   มีหน้าที่
 • ดำเนินงานการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของโรงเรียน
 • จัดทำประวัติและทำเนียบของผู้เข้ารับการศึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการศึกษา นำมาประเมินผลและเสนอแนะเพื่อพัฒนาการศึกษา
 • ประเมินผล ค้นคว้า  วิเคราะห์  และนำเสนอตัวเลขสถิติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
 • ออกประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการศึกษา
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
กองการศึกษา  มีหน้าที่
 • ดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ  ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • จัดอาจารย์ไปทำการสอนวิทยาการสายสารบรรณ  และธุรการกำลังพลให้กับโรงเรียนทหารอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบ
 • ดำเนินการให้การศึกษา  และปรับปรุงความรู้  แก่อาจารย์  และครู  ในโรงเรียนทหารสารบรรณ
 • พิจารณาเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย  ในโรงเรียนทหารสารบรรณ        
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกวิชาการสารบรรณ  
 • ดำเนินการสอนวิชาการสารบรรณ
 • จัดทำแผนและพัฒนาบทเรียน  เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกวิชาธุรการกำลังพลและแบบธรรมเนียม  
 • ดำเนินการสอนวิชาธุรการกำลังพลและแบบธรรมเนียม
 • จัดทำแผนและพัฒนาบทเรียน  เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป
 • ดำเนินการสอนวิชาเหล่าต่าง ๆ ทั้งวิชาพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไป และยุทธวิธีของเหล่านั้น ๆ  ตลอดจนวิชาทั่วไปตามหลักสูตร
 • จัดทำแผนและพัฒนาบทเรียน  เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
 • เสนอความต้องการผู้สอนจากเหล่าอื่น ๆ และสถาบันต่าง ๆ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่