ประชุมวิทยากรบรรยายพิเศษ สบ.ทบ.

ด้วย รร.สบ.สบ.ทบ. ได้ดำเนิกการจัดประชุมหารือ อาจารย์หรือวิทยากรบรรยายพิเศษ สบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๕, ๑๐๐๐ ณ รร.สบ.สบ.ทบ. โดยมี รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. และคณาอาจารย์ เข้าร่วมประชุม