กีฬาสี สบ.ทบ. ประจำปี 66

ด้วย จก.สบ.ทบ. มีดำริให้กรมสารบรรณทหารบก จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย โดยจัดแข่งขันในพื้นที่ บก.ทบ./รร.สบ.สบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๕, ๑๓๐๐ โดยมี รอง จก.สบ.๑ ,รอง จก.สบ. ๒ และรอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. และกำลังพลร่วมกันแข่งขันกี่ฬา วอลเลย์บอล เปตอง