หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑ ศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ ทภ.๓

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ  พร้อมด้วยครู - อาจารย์ และ นทน.หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๗๑ รวมทั้งสิ้น ๗๐ นาย เดินทางไปศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ ทภ.๓  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ผลการปฏิบัติ นทน. ให้ความสนใจการศึกษาดูงาน รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ ที่ขออนุญาตเข้าดูงานได้ให้การต้อนรับด้วยความเรียบร้อย