ฝึกทบทวนระเบียบวินัยของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ.

ดำเนินการฝึกทบทวนระเบียบวินัยของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ให้กับ    กำลังพล รร.สบ.สบ.ทบ. ทุกชั้นยศ  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  ความเข้มแข็ง และลักษณะทางทหารที่ดี รวมทั้งฝึกปฏิบัติท่าเคารพใหม่ ๆ  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในงานพิธีการและภารกิจประจำของ ทบ. ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน  โดยเริ่มทำการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกตามตารางที่กำหนด ณ สนามหน้า บก.รร.สบ.สบ.ทบ.