อบรมให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ ในวิชาระเบียบงานสารบรรณ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู - อาจารย์ ในวิชาระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งเป็นวิชาหลักของเหล่า สบ. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดหรือหมุนเวียนไปบรรยาย รร.เหล่า/สายวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการศึกษา ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ส.ค. ๖๐ รายละเอียดดังนี้

           ๑. เรื่อง “ชนิดและรูปแบบหนังสือ” บรรยายโดย พ.อ.หญิง บุษบา  ด้วงสูงเนิน

           ๒.  เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” บรรยายโดย พ.อ.วโรตม์  ปีตะกุล

           ๓.  เรื่อง “การรับ ส่ง เก็บ รักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ”  บรรยายโดย พ.อ.หญิง ดวงพร  โลหะปิยะพรรณ