อบรมตามโครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ๒๕๖๐

การอบรมตามโครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

เพื่ออบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โดยในช่วงเช้า นายไพฑูร จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิทรชอนูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความเป็นมาของ Thailand ๔.๐" และช่วงบ่าย ดร.ศรัณย์  ศรลัมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตวิทยา) เป็นวิทยากรบรรยายการเรื่อง "เทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อการสอน" เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๐, ๐๙๐๐ -  ๑๕๐๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์