กิจกรรม ๕ ส.

จัดกิจกรรม ๕ ส. ภายในสำนักงานของตนเอง ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความร่วมมือกันทำความสะอาดและจัดระเบียบสำนักงาน ทำให้สถานที่ทำงานมีความสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสปกรก และจะได้มีสุขภาพที่ดีเพราะห้องสะอาด