หน่วยตรวจโรคที่ ๙ มาแนะนำวิธีกำจัดยุงลาย

หน่วยตรวจโลกที่ ๙ มาแนะนำวิธีกำจัดยุงลายให้กับกำลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออก