รับสมัครเข้ารับการอบรสูตรระยะสั้นแบบ E-learning

ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับคำสั่งฯ) กรุณาอนุมัติให้ สบ.ทบ. เปิดหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานกำลังพล โดยศึกษาแบบ E-Learning จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมนายทหารธุรการกำลังพลและหลักสูตรอบรมงานสารบรรณสำหรับเสมียนธุรการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ สายงานกำลังพลของ นขต.ทบ. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ทบ. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ กองการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. โทร ๘๙๒๙๔ ติดต่อ ส.อ.ศุภศักดิ์ เวียนสาว หรือที่เว็บบอร์ด รร.สบ.สบ.ทบ.

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งข้อมูลได้ ๒ ช่องทาง (ภายใน ๒๕ พ.ค.๕๙)

  • ส่งรายชื่อจากหน่วยต้นสังกัดให้ สบ.ทบ.
  • ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (หนังสือ ผบ.หน่วยลงนามรับรอง)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร