แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 ประชุมสภาการศึกษา2566 07 ธันวาคม 2565 298
2 พิธีเปิดการศึกษานายพันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 76 27 เมษายน 2564 1351
3 ประชุมวิทยากรบรรยายพิเศษ สบ.ทบ. 27 เมษายน 2564 1057
4 กีฬาสี สบ.ทบ. ประจำปี 66 27 เมษายน 2564 1728
5 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ๓ หลักสูตร 26 มีนาคม 2561 1168
6 การทำโครงการ ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561 973
7 การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 26 มีนาคม 2561 1074
8 การอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 26 มีนาคม 2561 1167
9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561 1270
10 อบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 26 มีนาคม 2561 1580

หมวดหมู่รอง