อัตรากำลังพล

 กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ตามอัตรา

ลำดับ

กำลังพล

อัตราเต็ม

บรรจุจริง

อัตราว่าง

งดบรรจุ

.

นายทหารสัญญาบัตร

๔๒

๒๗

๑๐

.

นายทหารประทวน

๓๓

๒๑

.

ลูกจ้างประจำ

-

-

๔.

พนักงานราชการ

-

-