โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ของกองทัพบกอยู่ในระดับดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๐

 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากพันธกิจของ โรงเรียนทหารสารบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดถือตามแนวนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัยที่มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการศึกษาของกองทัพบก มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...


โครงการระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะ

การวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน รร.เหล่าสายวิทยาการนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งข้อสอบถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้กระบวนการสอนของ ครู/อาจารย์ เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาแล้ว ...