เนื้อหา

เกษียณคุณได้รับอะไรบ้าง

เกษียณ.........คุณได้รับอะไรบ้าง

        เรียบเรียงโดย  พ.อ.หญิง เบญจางค์  อ้นขวัญเมือง

--------------------------------------------------

ในเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการนั้น ปัจจุบันนี้ต้องแบ่งเป็นผู้เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. เป็นข้าราชการนี้ดี นอกจากจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย

สวัสดิการ เป็นสิ่งที่ข้าราชการพึงมีสิทธิได้รับ  ได้แก่   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร

สิทธิประโยชน์  คือ  สิ่งที่ข้าราชการจะได้รับจากทางราชการตามสิทธิที่เกิดขึ้น  เช่น ค่าเช่าบ้าน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอพระราชทานเพลิงศพ

หากข้าราชการเกษียณอายุราชการไปแล้ว และเป็นผู้รับบำนาญ  (กรณีเลือกรับบำนาญ) ก็ยังได้รับสวัสดิการจากทางราชการด้วย คือ

  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • - สวัสดิการค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร (หากมีบุตรที่ศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
  • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุตร (แต่อายุไม่เกิน ๒๐ ปี)
  • - สิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ (ทายาทดำเนินการขอให้) 

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรณีเกษียณอายุราชการแล้วได้รับบำนาญเท่านั้น

 ดาวน์โหลดบทความ